ultra-kontroll

Ikke svelg.; Oppbevares utilgjengelig for barn .; Unngå sprøyting mot åpen flamme .; Innhold under trykk .; Må ikke punkteres eller brennes.